Mollaoğlu Sac ve Yapısal Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.


GELENEKSEL SEKTÖRÜN ÇAĞDAŞ YÜZÜ

KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")
Usul ve Esasları Uyarınca
Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında
Müşteri Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

İşbu Aydınlatma Metni kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. Maddesine uygun olarak müşterilerin/kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler Mollaoğlu Sac ve Yapısal Çelik San. Tic. A.Ş. (bundan sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ŞİRKET tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞİRKET'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ŞİRKET'in ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun'un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

3. Şirketimiz Tarafından İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adı, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı), cinsiyet, imza beyannamesi

İletişim Verisi

E-posta, cep telefonu, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı no, son kullanma tarihi, cvc no, ödeme tutarı, ödeme tarihi, para birimi, dekont açıklaması, borç, alacak, bakiye, sözleşme tutarı, ürün cinsi kalemleri, KDV bilgisi, Hizmet dönemi, tahsilat süreci, Fatura Bilgileri Ekranı (Ad, soyad, fatura kayıtları, fatura rumuz, vergi dairesi, vergi no, vergi kimlik no, adres, ülke, şehir, ilçe, semt, posta kodu, e-posta, fatura para birimi, , KDV'den muaf olup olmadığı), Fatura Bilgileri Ekranı (Cari) (Unvan, adres, seri no, fatura ID, fatura tipi, fatura tarihi, müşteri V.D./No/Gerçek kişi, muhasebe aktarım durumu, fatura durum, hesap yapma seçeneği, fatura sınıfı, irsaliye tarihi, fat. Döviz tür/kur, Kod, açıklama, adet, fiyat, tutar, periyod, dönem, gelir tipi, Tutar, toplam, KDV oranı, KDV, genel toplam, Hesap Bilgileri Ekranı (Ödeme tipi, kart nosunun ilk ve son 4 hanesi, ödeme miktarı, hesap başlangıç tarihi, gelir tipi, açık hesap, uyarı limiti , vade, satış kaynağı, satışı yapan,Müşteri Cari Kartı (piyasa kodu, satış temsilcisi, adı soyadı, ödeme şekli, tahsilat şekli, teslimat, cari para birimi, risk tipleri, risk limiti, açık hesap, çek-senet, yerel para birimi, cari para birim, firma dövizi, muhasebe bağlantı tanımları, muhasebe hesap, muhasebe hesap, e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı.

Özel Nitelikli Veri

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu

Çalışma / Eğitim Verisi

Çalıştığı şirket, pozisyon, okul, bölüm bilgisi, unvanı, geçmiş iş tecrübesi, geçmişte çalışılan süre, geçmiş maaş bilgisi, geçmiş pozisyon bilgisi, çalışılacak maaş,pozisyon ve departman bilgileri.

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kaydı

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar

Müşterilere ait kişisel veriler, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞİRKET tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞİRKETİN ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kişisel verileriz olan kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; ŞİRKETİMİZLE hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, şirketimizle yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı olarak fiziki ortamda veya elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, •Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle şirkete iletebilirsiniz. ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ŞİRKET'in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.